Informacje bieżące – archiwum

Odpowiedź na artykuł z dn. 18.11.2010 r

Szanowny Pan
Jakub Lazar
Redaktor Naczelny
„Głos Zabrza i Rudy Śląskiej”
ul. Brysza 8, 41-800 Zabrze

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412, na mocy art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, wnosi o opublikowanie w najbliższym wydaniu tygodnika „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” niniejszej odpowiedzi na artykuł red. Elżbiety Skwarczyńskiej-Adryańskiej pt. „Odwracanie kota ogonem” zamieszczony w nr 45 z dnia 10.11.2010 r.

W związku z opublikowanym w dniu 10.11.2010 r. artykułem pt. „Odwracanie kota ogonem” autorstwa red. Elżbiety Skwarczyńskiej-Adryańskiej, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „LUIZA” informuje co następuje:

Wyrokiem z czerwca 2010 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w sprawie:

  • przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia w częściach;
  • przyjęcia Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej;
  • powołania członków Rady Nadzorczej, a uwzględnił powództwo o uchylenie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Powodem uchylenia tej uchwały były jedynie aspekty natury formalnej, a nie merytorycznej. Ponadto od podjęcia uchwały do sprzedaży nieruchomości wiedzie długa droga, albowiem uchwała jedynie drogę tę rozpoczyna. Autorka tekstu natomiast utożsamia podjęcie uchwały ze sprzedażą – zapewne z uwagi na brak wiedzy w tym przedmiocie wynikający z braku potwierdzenia tych informacji u źródła, tj. w GSM „Luiza”.

Postępowania o „wykup” mieszkań – jak to nazywa autorka tekstu, są w toku, z uwagi na wydany w dniu 15 lipca 2009 r. przez Trybunał Konstytucyjny wyrok w sprawie K 64/07 (Dz.U. Nr 117 poz. 988) i orzeczenie o niezgodności przepisu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 64 ust. 1 Konstytucji, a więc utratą mocy obowiązującej ust. 3 art. 48. Ponadto zostało skierowane do Trybunału zapytanie prawne o zgodność art. 48 z Konstytucją. Czas trwania postępowań sądowych czy też postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym jest niezależny od Spółdzielni, a jej Zarząd w musi podejmować czynności zgodnie z prawem i interesami jej członków. Tym bardziej więc działanie Zarządu Spółdzielni jest uzasadnione, w sytuacji gdy o „wykup” mieszkań za symboliczną złotówkę występują także najemcy – którzy członkami Spółdzielni nie są. Autorka tekstu niestety nie zauważa różnicy pomiędzy najemcą a członkiem Spółdzielni, utożsamiając te dwa pojęcia. Zawarte w artykule dane liczbowe są nieprawdziwe, ponieważ autorka tekstu nawet nie próbowała ich zweryfikować w naszej Spółdzielni. Nie są również prawdziwe informacje podane przez autorkę tekstu o rzekomym przegłosowaniu „m.in. obniżenia wpisowego” – co w rzeczywistości nie miało miejsca. Rzekome tłumaczenie Spółdzielni o braku w Krajowym Rejestrze Sądowym zapisu o zmianie statutu (o czym pisze autorka tekstu) także jest nieprawdziwe. Zmian takich bowiem nie przegłosowano, a ponadto Spółdzielnia z niczego się nie tłumaczyła, bo autorka tekstu ze Spółdzielnią nie kontaktowała się w sprawie ustosunkowania się do „rewelacji” zamieszczonych w artykule.

Zarząd Spółdzielni z ubolewaniem stwierdza brak należytej staranności redakcji Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej – poczytnego tygodnika lokalnego w zredagowaniu ww. artykułu. Spowodowało to zamieszczenie w nim nieprawdziwych, a nawet obraźliwych dla władz Spółdzielni oraz jej członków informacji, wypaczających stan faktyczny. Ma się to nijak do zadań prasy, w szczególności do urzeczywistnienia prawa obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Prawo społeczeństwa do rzetelnej informacji – którego to prawa autorka tekstu także nie zna – wymaga potwierdzenia zamieszczanych informacji. W efekcie opublikowano coś co z rzetelną pracą dziennikarza ma niewiele wspólnego, a zwłaszcza ze zwalczaniem patologii – na co się powołuje autorka tekstu.

Waldemar Chwist
Prezes Zarządu
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” w Zabrzu