Informacje bieżące – archiwum

Ogłoszenie

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „LUIZA” w Zabrzu
ogłasza konkurs na stanowisko członka zarządu Spółdzielni do spraw organizacyjno-prawnych.

Zgłoszenia ofert należy dokonywać osobiście, względnie drogą pocztową w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „LUIZA”
41-800 Zabrze
ul. Wolności 412.

Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin wyboru na członka Zarządu Spółdzielni ds. organizacyjno-prawnych. Kandydaci zgodnie z §45 Statutu muszą rekrutować się spośród członków Spółdzielni i spełniać następujące wymagania formalne:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • korzystanie w pełni z praw publicznych,

Z regulaminem oraz szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Konkurs stanowi materiał pomocniczy dla Rady Nadzorczej – przy wyborach na w/w stanowisko zgodnie z §45 Statutu.