Informacje bieżące – archiwum

Zaproszenie

GSM-L/Z/3623/2011/MD ZAPROSZENIE

Zarząd GSM „Luiza” uprzejmie zaprasza członków GSM „Luiza” na zebranie

Walnego Zgromadzenia w częściach.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza” w częściach, w dniach 15-29.06.2011r.:

 1. Otwarcie Zebrania przez członka Rady Nadzorczej GSM „Luiza”.
 2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie Przewodniczący, Sekretarz i dwóch Asesorów.
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w częściach.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w częściach oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wnioskowej.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2010.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności GSM „Luiza” za rok 2010.
 8. Sprawozdanie finansowe GSM „Luiza” za rok 2010, wraz z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2010,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010,
  • w sprawie podziału zysku za rok 2010,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  • w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
  • w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
 11. Wolne wnioski, zapytania – dyskusje.
 12. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 27.05.2011r. w godzinach pracy GSM „Luiza” – poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 17:00, wtorek – piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00, w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Wolności 412 w Zabrzu, w Sekretariacie Spółdzielni zostaną wyłożone sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków w częściach. Każdy członek GSM „Luiza” ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami. W celu potwierdzenia członkostwa w spółdzielni prosimy o zabranie ze sobą niniejszego zaproszenia oraz dowodu osobistego.

Uprzejmie wyjaśniamy, że w obradach Walnego Zgromadzenia Członków mogą uczestniczyć Członkowie GSM „Luiza” osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członkowie proszeni są o podpisanie przed wejściem na salę obrad listy obecności. Wydanie mandatu nastąpi po jej podpisaniu. W celu sprawnego przeprowadzenia zebrania prosimy Członków, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków o zapoznanie się z przygotowanymi projektami uchwał. Na podstawie Ustawy z dnia 14.6.2007r. o zmianie Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, GSM „Luiza” przeprowadzi Walne Zgromadzenie Członków w częściach w dniach 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28 i 29 czerwca 2011r:

Grupa I – 15.06.2011r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz.17:00 – dla członków założycieli oraz zamieszkujących przy ul. 1-go Maja, 3-go Maja, Banachiewicza, Buchenwaldczyków, G. de Gaulle'a, Goethego, Heweliusza, Kowalska, Mikulczycka, Paderewskiego, Rataja, Szymanowskiego, Śc.Górnicza, Trębacka, Żnieńskiej – jako pierwszy okręg wyborczy.

Grupa II – 16.06.2011r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz.17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Boh. Warszawskich, Janika, Kobylińskiego, Korczoka 72-91, Krasińskiego, Małgorzaty, Mikołowska, Rajska, Rostka, Sierakowskiego, W.Walewskiego, Wolności – jako drugi okręg wyborczy.

Grupa III – 17.06.2011r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz.17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Kawika 20,22,24,26,28, Korczoka 54-69 – jako trzeci okręg wyborczy.

Grupa IV – 20.06.2011r. – Hala Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach. przy ul.Sportowców 10 , godz.17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Bielszowicka, Chroboka, Jankowskiego, Paderewskiego, Piernikarczyka, Zielona – jako czwarty okręg wyborczy.

Grupa V – 21.06.2011r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz.17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Dz. Rodła, Kalinowa, Kawika 7,9, 11,13,15, Knosały, Kossaka, Modrzewiowa – jako piąty okręg wyborczy.

Grupa VI – 22.06.2011r. – HHala Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach. przy ul.Sportowców 10 , godz.17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Bema, Fińska, Jedności, Kingi, Kokota, Ks.Niedzieli, Mierosławskiego, Pionierów,Równoległej, Sportowców – jako szósty okręg wyborczy.

Grupa VII – 27.06.2011r. – Hala Sportowa „Zgoda” w Bielszowicach przy ul. Sportowców 10, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Energetyków, Międzyblokowa, Miodowa, Solidarności, Zamenhofa – jako siódmy okręg wyborczy.

Grupa VIII – 28.06.2011r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Brola, Leszczynowa, Pordzika, Tyska – jako ósmy okręg wyborczy.

Grupa IX – 29.06.2011r. – Hala Sportowa „Pogoń” w Zabrzu przy ul. Wolności 402, godz. 17:00 – dla członków zamieszkujących przy ul. Agrestowa, Barlickiego, Czereśniowa, Jałowcowa, Korczoka 70, Lompy, Olchowa, Orzechowa, P. Skargi, Porzeczkowa, Przy Prochowni, Sikorskiego, Węgielna, Zjednoczenia – jako dziewiąty okręg wyborczy.

Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym wymogi § 86 ust.1 Statutu GSM „Luiza” oraz art. 40 ustawy Prawo Spółdzielcze o zawiadomieniu wszystkich członków GSM „Luiza” na piśmie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSM „Luiza”.

Za Zarząd GSM "Luiza"