Informacje bieżące

Wzrost cen energii cieplnej w 2023 r.

Rok 2023 był jednym z najdroższych jeśli chodzi o wzrost cen towarów, usług oraz energii. Szczególnie to wzrost cen energii cieplnej jest dokuczliwy dla mieszkańców. Na wstępie warto przypomnieć, ze wzrost cen dostawców i wytwórców ciepła zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a Spółdzielnia w żaden sposób nie ma wpływu na kształtowanie się cen energii cieplnej służącej celom grzewczym w centralnym ogrzewaniu oraz podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej.

W roku 2023 w stosunku do 2022 r. podwyższono ceny ciepła:

  • przez ZPEC
    w Zabrzu:
  • moc zamówiona (opłata stała) o 53%
  • cena 1 GJ o 47,26%
  • przez WEGLOKOKS ZPC Energia
    w Rudzie Śląskiej średnio:
  • moc zamówiona (opłata stała) 25,83%
  • cena 1 GJ o 90,93%

Przy czym w przypadku dostawcy WĘGLOKOKS Energia ZPC ze względu na różnych wytwórców ciepła kwoty są uśrednione.

Obowiązująca w 2022 roku stawka podatku VAT w wysokości 5%, pozwoliła na częściowe zrekompensowanie kosztów dostawy ciepła (dotyczy zarówno kosztów centralnego ogrzewania jak i podgrzania wody) w poprzednim okresie rozliczeniowym. Od 1 stycznia 2023 r. powrócił do wysokości 23% zawieszony częściowo podatek VAT.

W efekcie wzrost kosztów ciepła brutto w sezonie 2022/2023 jest znacząco wyższy od kosztów poniesionych w analogicznym okresie rozliczeniowym 2021/2022. Istotny wpływ, oprócz wymienionych wyżej czynników miało wczesne rozpoczęcie sezonu grzewczego (początek września 2022 r.) oraz późne zakończenie sezonu ze względu na występujące niskie temperatury (maj 2023 r.) Wszystkie te czynniki spowodowały wzrost kosztów ciepła o 41% w obecnym roku rozliczeniowym, co Nasi lokatorzy odczuwają w bieżących rozliczeniach za centralne ogrzewanie.

Wysokość ponoszonych opłat za energię cieplną jest ustalany tylko i wyłącznie na podstawie otrzymanych faktur za poniesione koszty ciepła.

Na cenę ciepła składają się: opłata za moc zamówioną tzw. opłata stała płatna przez cały rok, opłata za usługi przesyłowe oraz zużycie ciepła wyrażone w GJ.

Poniżej prezentujemy skalę oraz częstotliwość podwyżek energii cieplnej (cenniki) dla miasta Zabrza oraz Rudy Śląskiej. Ostatnia podwyżka ZPEC dla miasta Zabrza obowiązuje od 1 lipca 2023 r. Ceny podane są w kwocie netto.

Miasto Zabrze

  09.2022 r. 01.01.2023 r. 01.05.2023 r. 01.07.2023 r. 
moc zamówiona zł/MW 16190,01 zł 21141,33 zł 22128,18 zł 24722,93 zł +53%
usł. przesyłowe opł. stała zł/MW 6831,07 zł 7063,22 zł 6831,07 zł 7169,48 zł +4,95%
usł. przesyłowe FORTUM zł/MW 1689,72 zł 1689,72 zł 1689,72 zł 2108,29 zł +24,77%
zużycie energii zł/GJ 39,76 zł 52,81 zł 55,41 zł 58,55 zł +47,26%

Miasto Ruda Śląska dla:

 09.2022 r. 01.02.2023 r. 01.05.2023 r. 
Ciepłowni Halemba
moc zamówiona zł/MW 12.010,23 zł 12179,45 zł 12183,77 zł +1 ,44%
usł. przesyłowe opł. stała zł/MW 4270,29 zł 5265,21 zł 5335,92 zł +24,95%
zużycie energii zł/GJ 61,38 zł 86,42 zł 89,20 zł +43,69%
Ciepłowni Nowy Wirek
moc zamówiona zł/MW 12652,55 zł 17910,42 zł 19303,64 zł +52,57%
usł. Przesyłowe opłata stała zł/MW 4419,37 zł 5698,87 zł 6585,13 zł +49,00%
zużycie energii zł/GJ 36,66 zł 110,77 zł 119,38 zł +225%
Ciepłowni obszar Bielszowice
Moc zamówiona zł/MW 19327,58 zł 23411,25 zł 23411,25 zł +21,13%
Usł. przesyłowe opł. stała zł/MW 3323,49 zł 4148,93 zł 4148,93 zł +24,84%
Zużycie energii zł/GJ 58,50 zł 70,92 zł 70,92 zł +21,23%

Zgodnie z Ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw , wzrost cen ciepła dla odbiorców uprawnionych w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r. nie może być większy niż 40% w stosunku do cen obowiązujących do dnia 30.09.2022r .

Limit 40% dotyczy kwoty netto i nie uwzględnia zwiększonego do 23% podatku VAT w 2023 r.

Zarząd GSM LUIZA